1. M. A. Jerský, Jan Hála: Veršované rozprávky o Maroškovi
 2. Dobšinský, Němcová, Reuss: Najkrajšie slovenské rozprávky
 3. 7 užitočných tipov a trikov pre vašu domácnosť
 4. Edičný plán Vydateľstva Tatran: september – október
 5. Prečo sa radi bojíme?
 6. Cesta okolo sveta s Tatranom
 7. Ľahké recepty na leto
 8. Pieseň ľadu a ohňa & Kroniky Amberu
 9. Príbehy, ktoré napísal život
 10. Sedem vecí, ktoré chcem, aby o mne čitatelia vedeli (Alka Joshi)
 11. Ako počúvať audioknihy?
 12. Strážkyňa slnka a čarovný svet Maji Lunde
 13. „Tam hore je dúhová všehochuť preplnená metaforami“ (rozhovor s Matúšom Mahútom)
 14. Júnové novinky z Tatranu
 15. Ako sa naučiť rýchlo čítať
 16. Dych: Nová veda o stratenom umení
 17. 5 tipov na knižný valentínsky darček
 18. Knihy plné cestovania, napätia aj zábavy
 19. Čítanie s deťmi a detské knihy v Tatrane
 20. Malá ochutnávka edičného plánu
Back to Top