1. „Cítil som potrebu zachytiť niečo také bizarné ako Mlynskú dolinu.“ (rozhovor s Matúšom Mahútom)
 2. Prečo treba deťom čítať a kde začať
 3. Materstvo v knihách (alebo čo čítať ku Dňu matiek)
 4. Jarné aktivity pre deti s knižkou Sme záhradníci
 5. Edičný plán Vydavateľstva Tatran: apríl – jún 2022
 6. Čo čítať počas Týždňa mozgu
 7. Silné knižné hrdinky
 8. Knižné vyznania ku Dňu žien
 9. Najkrajšie ľúbostné príbehy z Tatranu
 10. Aký bol rok 2021 a čo nás čaká v roku 2022
 11. Edičný plán Vydavateľstva Tatran: január – marec 2022
 12. Naše obľúbené knihy roka 2021
 13. Najlepšie prvé vety
 14. „Dedičstvo po barbaroch je predovšetkým pre mladých ľudí.“ (rozhovor s Marošom Hečkom)
 15. Vianočné tipy od knižných blogerov
 16. „Keď som natrafila na mravce v kredenci, povedala som si, že toto je príbeh na knižku.“ (rozhovor s Ivanou Havranovou)
 17. Knižný sprievodca vianočnými darčekmi alebo akú knihu kúpiť blízkym na Vianoce
 18. Ako čo najdlhšie udržať knihy ako nové
 19. Edičný plán Vydateľstva Tatran: november – december
 20. Druhá svetová vojna v knihách
 21. „Budem iná ma vytrápila“ (rozhovor so Zuzkou Šulajovou)
 22. Zo zákulisia prekladu 2: Veronika Maťúšová, Andrej Zahorák, Igor Tyšš
 23. Zo zákulisia prekladu 1: Lucia Halová, Jana Pernišová, Jozef Ferencz
 24. M. A. Jerský, Jan Hála: Veršované rozprávky o Maroškovi
 25. Dobšinský, Němcová, Reuss: Najkrajšie slovenské rozprávky
 26. 7 užitočných tipov a trikov pre vašu domácnosť
 27. Edičný plán Vydateľstva Tatran: september – október
 28. Prečo sa radi bojíme?
 29. Cesta okolo sveta s Tatranom
 30. Ľahké recepty na leto
 31. Pieseň ľadu a ohňa & Kroniky Amberu
 32. Príbehy, ktoré napísal život
 33. Sedem vecí, ktoré chcem, aby o mne čitatelia vedeli (Alka Joshi)
 34. Ako počúvať audioknihy?
 35. Strážkyňa slnka a čarovný svet Maji Lunde