© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Dar modlitby

Dar modlitby

Tajomné a nádherné privilégium rozprávať sa s Bohom

Duchovný a tajomný dar modlitby skrýva v sebe nesmiernu silu, ktorá upokojuje a spontánne pomáha rozorvaným bytostiam. Každý, i neveriaci sa môže stať človekom modlitby a pohrúžiť sa do oslobodzujúceho rozhovoru s Bohom

  • ISBN: 978-80-222-0845-1
  • EAN: 9788022208451
  • Počet strán: 248
  • Väzba: pevná väzba
  • Jazyk: slovenský
  • Formát: 140x215 mm
  • Dátum vydania: 27.1.2017
  • Žáner: MOTIVAČNÁ LITERATÚRA / NÁBOŽENSTVO / KRESŤANSTVO

10,90 € Doporučená cena

O knihe

Bratia Kendrickovci sa po úspešnom filme Oratórium a neutíchajúcich ohlasoch divákov  rozhodli podrobnejšie venovať modlitbe a preskúmať jej strategickú a biblickú silu. Na základe Biblie i osobných svedectiev vysvetľujú, čo znamená efektívna modlitba, a povzbudzujú čitateľov, aby nadviazali bližší vzťah s Bohom. Prinášajú zaujímavý plán strategickej modlitby, ktorá obohatí náš každodenný život.

V dennodenných bojoch by modlitba mala stáť na čele nášho útoku a nemali by sme sa k nej utiekať ako k poslednej záchrane. Ak chceme v našich zápasoch víťaziť a prežívať radosť z toho, že naše prosby boli vypočuté, mali by sme sa hlbšie zaoberať vzťahom k Bohu. Zistíme, že neexistuje nič, na čo by nemal dosah, a že najväčšou odmenou zo všetkých je poznať ho.

Ukážka z knihy


DEDIČSTVO MODLITBY


K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci.

(Ž 65, 3)


Modlitbou môžete dosiahnuť to, čo vám Boh môže ochotne splniť. Je to nádherný a tajomný dar vzbudzujúci bázeň. Nikto nemá väčšie privilégium ako možnosť osobne sa rozprávať a hovoriť do uší všemohúceho Boha. Neexistuje problém, ktorý by sme nemohli vložiť do modlitby, pretože pre Boha nie je nič priveľmi ťažké alebo nezvládnuteľné. A nie je väčšie dedičstvo, ktoré môžeme prijať alebo odhodiť, ako vernosť v modlitbe.

Nemalo by nás teda prekvapovať, že najväčší a duchovne najúspešnejší muži a ženy Biblie boli vždy ľuďmi modlitby. Abrahám kráčal vo viere, ale bol usmerňovaný modlitbou.

A vďaka tomu sa od základu zmenili národy zeme. Izákov príhovor za jeho neplodnú ženu Sáru vyústil do narodenia

Jakuba, ktorý sa stal otcom izraelského národa (porov. Gn 25, 21). Mojžiš sa rozprával s Bohom, „ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom,“ (Ex 33, 11) a tak prijímal Božie usmernenie a zjavenie pre svoje vodcovské rozhodnutia. Vďaka tomu má svet dnes Tóru a Desať Božích prikázaní.

Dávid sa zhováral s Bohom ráno, napoludnie a večer (porov. Ž 55, 17) a vďaka tomu napísal najdlhšiu knihu vo vašej Biblii. Žalmy sú preplnené množstvom vášnivých modlitieb, ktoré boli pôvodne piesňami. Nehemiášove prosby viedli k tomu, že Izraeliti zázračne obnovili mestské hradby Jeruzalema v neuveriteľne krátkom čase. Môžete navštíviť toto mesto ako my a vidieť časť Nehemiášovho múra ešte aj dnes. Daniel tak miloval rozhovor s Bohom, že sa stal jeho prioritou trikrát denne a bol ochotný vzdať sa radšej svojho života ako času na modlitbu.

Od Jozefa k Jeremiášovi, od Anny k Ozeášovi Písmo je plné postáv, ktoré objavili, že Boh naozaj počúva a odpovedá tým, ktorí sa k nemu približujú v modlitbe. Eliáš bol živým príkladom vypočutej modlitby a stal sa inšpiráciou pre veriacich v Novom zákone (porov. Jk 5, 16 – 18).

Ježiš Kristus je však neprekonateľným vzorom a Pánom modlitby. Pri jeho narodení Ježiša a jeho rodinu pozdravila v chráme Anna, vdova, ktorá slúžila Bohu modlitbou vo dne v noci. Na začiatku svojej verejnej služby, keď sa Ježiš vynoril z vody pri svojom krste, otvorilo sa nebo a kým sa modlil, zostúpil naňho Duch Svätý (porov. Lk 3, 21 – 22).

Skôr než si Ježiš vybral svojich učeníkov, strávil celú noc s Bohom v modlitbe. Počas jeho nasledovania si všimli Ježišov osobný zvyk vstať zavčas rána a modliť sa pred východom slnka (porov. Mk 1, 35). Často sa vytratil do divočiny a modlil sa aj v časoch, keď jeho popularita rástla (porov. Lk 5, 15 – 16).

Jeho prvá doslovne zaznamenaná kázeň v Písme vysvet­ľuje základy modlitby (porov. Mt 5 – 7). Učil a vyzýval svojich nasledovníkov: „Bedlite a modlite sa“ (Mk 14, 38) a povzbudzoval ich, aby sa modlili a nevzdávali sa (porov. Lk 18, 1). S hnevom vyhodil peňazomencov z chrámu volajúc: „Môj dom sa bude volať domom modlitby“ (Mt 21, 13).

Daroval svetu najdokonalejší vzor modlitby všetkých čias (porov. Mt 6, 9 – 13) a neskôr sa modlil najmocnejšiu veľkňazskú modlitbu všetkých čias (porov. Jn 17).

Pred svojou zradou a ukrižovaním kľačal Ježiš sám v Getsemanskej záhrade a modlil sa tak hlboko a zúfalo, že jeho pot sa doslova zmenil na kvapky krvi (porov. Lk 22, 44). Dokonca aj v agónii na kríži sa medzi poslednými výdychmi trikrát nahlas modlil. Keď vystúpil do neba, poslal svojho Ducha, aby naplnil veriacich a osobitým spôsobom nás volá k účinnejšej modlitbe (porov. R 8, 15 – 16). Teraz náš Veľkňaz Ježiš stojí po Otcovej pravici a žije naveky, aby sa za nás prihováral (porov. Hb 7, 23 – 28).

Andrew Murray (1828 – 1917, juhoafrický pastor, učiteľ a spisovateľ; pozn. prekl.) napísal: „Základom Kristovho života a práce, jeho utrpenia a smrti bola modlitba – úplná závislosť od Boha Otca, dôvera v Boha, prijímanie od Boha a podriadenie sa Bohu. Vaša spása sa uskutočnila cez modlitbu a príhovor. Život, ktorý žil pre vás a život, ktorý žije vo vás je životom, ktorý nachádza potešenie v čakaní na Boha a v prijímaní od neho. Modliť sa v jeho mene znamená modliť sa tak, ako sa modlil on. Kristus je naším vzorom, pretože je našou Hlavou, naším Spasiteľom a naším Životom. Skrze jeho Božstvo a Ducha Svätého môže žiť v nás. Môžeme sa modliť v jeho mene, pretože prebývame v ňom a on v nás.“1

Vznik cirkvi Novej zmluvy a celú kresťanskú históriu môžeme vnímať len cez optiku mocnej modlitby. Peter sa na ňu neustále spoliehal a Pavol bol od nej skutočne závislý (porov. Flp 1, 4 – 5; 1 Tes 5, 17).

Najväčší kresťanskí misionári všetkých čias boli tiež mužmi a ženami modlitby. V druhej polovici 19. storočia mal Hudson Taylor vďaka založeniu Vnútročínskej misie nevídaný vplyv na Čínu. Otvoril 125 škôl a nespočetné tisíce Číňanov priviedol k viere v Krista. Jeho syn a nevesta opisujú v knihe Hudson Taylor’s Spiritual Secret (Duchovné tajomstvo Hudsona Taylora), ako poslušne kráčal s Bohom v modlitbe. Howard Taylor napísal o svojom otcovi: „Ani jeden deň počas štyridsiatich rokov nevyšlo slnko nad Čínou, aby ho Boh nebol našiel na kolenách.“2

Skromný muž menom George Müller viedol sieť sirotincov v anglickom Ashley Down neďaleko Bristolu a počas svojho života sa postaral o viac ako desaťtisíc sirôt. Urobil to bez toho, že by niekedy žiadal od niekoho peniaze. V tichosti sa modlieval a potom sledoval, ako sa Boh viditeľne stará o chod sirotinca. Keď zomrel, v jeho denníkoch sa našlo vyše päťdesiattisíc detailných záznamov o vypočutých modlitbách. Jeho príklad a učenie o modlitbe sú požehnaním pre milióny ľudí na celom svete.

Jedným z nich bol slávny anglický kazateľ Charles Haddon Spurgeon. Každý týždeň prichádzali tisíce ľudí, aby si vypočuli pôsobivé kázne a posolstvá tohto „kráľa kazateľov“, ktorý učil a detailne písal o sile modlitby. Keď sa návštevníci zastavili v jeho kostole na New Park Street, často ich zaviedol do modlitebne v suteréne, kde sa ľudia vrúcne na kolenách prihovárali k Bohu za Spurgeona a svoju komunitu. Spurgeon vyhlasoval: „Toto je hnacia sila našej cirkvi.“

V Spojených štátoch John Wesley a Jonathan Edwards pripravili pôdu pre Veľké prebudenie v 18. storočí, ktoré radikálne zmenilo smerovanie americkej kultúry od divej skazenosti k nákazlivému hľadaniu Boha. Ich stratégia tkvela v kázaní Božieho slova súčasne s pozývaním a zjednocovaním veriacich v úprimnej a mimoriadnej modlitbe.

Tieto príklady sú len kvapkou v oceáne ľudí, ktorí celé roky nachádzali a zakúšali Boha na kolenách.

Každý z nás dostal bohaté dedičstvo moci a dôležitosti modlitby v Písme a v kresťanskej histórii. Každá generácia potrebuje odvážnych veriacich, ktorí budú dôverovať Bohu a jeho Slovu a preberú štafetu modlitby príhovoru, ktorí budú vernými pokračovateľmi dedičstva, postavia sa do trhliny a budú hľadať jeho srdce v modlitbe. Máme nádej, že každá kapitola tejto knihy obohatí váš vzťah s Pánom, pomôže vám priblížiť sa k nemu a stať sa rozhodnejším a užitočnejším modlitbovým bojovníkom na jeho slávu.

Žiadna cirkevná akcia, náboženská udalosť, politická snaha alebo humanitárny program nedokážu triumfovať tak mocne ako Božia odpoveď na modlitby jeho ľudu. Čo by sa stalo, keby veriaci a cirkvi dneška nasledovali velikánov Biblie a kresťanskej histórie a začali sa modliť mocnejšie a účinnejšie? Čo keby sme sa rozhodli zmieriť sa s Bohom a začali pokorne hľadať jeho tvár s vierou v oživenie, duchovné prebudenie, ako sa to stalo pri prvom a druhom veľkom prebudení? Čo môže Boh urobiť cez nás? Cez vás?

Ste pripravení modliť sa za to?


Otče, prichádzam k tebe a ďakujem ti za veľké dedičstvo modlitby, ktoré tu bolo pred nami. Prosím ťa, vylej na mňa a na tvoju cirkev svojho Svätého Ducha. Pomôž mi, aby som denne kráčal v tvojej blízkosti. Aby sa pre mňa modlitba stala takou prirodzenou ako dýchanie a aby si pôsobil cez moje modlitby; nech je tvoje kráľovstvo a tvoja vôľa v mojom srdci, v mojej rodine a v mojej generácii. V mene Ježiša, amen.Poznámky

1. Andrew Murray: The Ministry of Intercessory Prayer (Služba modlitby príhovoru), Minneapolis, MN, Bethany House, 1981, s. 106 – 107.

2. Howard a Geraldine Taylor: Hudson Taylor’s Spiritual Secret (Duchovné tajomstvo Hudsona Taylora) Chicago, IL, Moody, 2009.